Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.florescz.cz provozovaném společností FLOREŠ s.r.o., Dlouhá 920, 76321 Slavičín, IČO 28319591, DIČ CZ28319591, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61047.
 
 
Objednávka
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.florescz.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Doba nutná k expedici zboží a jeho předání přepravci se u jednotlivého zboží liší v závislosti na jeho dostupnosti a zvoleném způsobu platby. Průměrně se však pohybuje v rozmezí 1-4 dnů od potvrzení a zaplacení objednávky. Aktuální možnost dodání lze též ověřit např. e-mailovým dotazem u prodávajícího. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravce). Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Prodávající neručí za rozdílné odstíny barev u výrobků. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 
 
Přeprava a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně přes platební bránu (např. platba kartou);
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-8450120217/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží. Zboží je rezervováno maximálně 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud kupní cena není po dobu rezervace uhrazena, je objednávka prodávajícím stornována a rezervované zboží uvolněno k prodeji dalším zákazníkům. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 
 
 
Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Součástí e-mailu o vyřízení objednávky je daňový doklad za danou objednávku. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat vytvořenou objednávku bez poplatků do doby jejího odeslání. V případě stornování po odeslání bude požadována úhrada vynaložených nákladů dopravy a přípravy expedice zboží. Odeslanou objednávku lze případně vrátit ve lhůtě 14 dnů, pokud objednané zboží tuto podmínku splňuje.
 
 
Odstoupení od kupní smlouvy
Zjistíte-li po převzetí zboží, že Vám zboží nevyhovuje, můžete využít možnosti jej bez udání důvodu vrátit ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Toto však nelze uplatnit pro atypické zboží a výrobky, které se vyrábí na přání zákazníka na míru dle jeho požadavků (nejedná se o standardní zboží, které je běžně skladem). Lhůta 14 dnů pro vrácení zboží začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Končí-li tato lhůta o víkendu nebo ve svátek, pak je jako poslední den lhůty brán následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno písmeně a zboží musí být doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po předchozí dohodě vráceno i později, v případě, že dodavatel uzná tuto dobu za přiměřenou.
 
Rozbalením ani použitím zboží nezaniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Zboží by mělo být vráceno v originálním obalu a nepoužité. Pokud tomu tak nebude, má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. V případě použití zboží mohou teoreticky tyto náklady dosáhnout i plné ceny zboží.
 
Prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit, a to zejmána u objednávek, které vzhledem k výši jejich hodnoty využívaly výhody dopravy zdarma, tedy dopravy hrazené na vrub prodávajícího. To platí při vrácení nejen celé objednávky, ale i jen její části, pokud hodnota ponechaného zboží klesne pod mez určující, kdy již není dopravné k objednávce účtováno.
 
Pokud se tedy zákazník rozhodne pro vrácení zboží, je třeba zaslat zboží na níže uvedenou adresu, a to společně s dokladem o koupi, průvodním dopisem s uvedením soupisu vraceného zboží a číslem účtu, na který bude odpovídající částka zaslána. O způsobu a termínu odeslání nás informujte e-mailem na adresu info@florescz.cz, aby se pohlídalo doručení balíku a balík se zbytečně nikde netoulal. Způsob doručení zboží ke vrácení je plně v kompetenci kupujícího a kupující rovněž hradí náklady dopravy spojené s vrácením zboží. Balíky zaslané zpět na dobírku nepřebíráme. Peníze (částka odpovídající kupní ceně) jsou zaslány zákazníkovi na uvedený účet po obdržení potvrzení o přijetí dobropisu neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Cena za poštovné se nevrací, neboť tato služba byla při dodání zboží realizována.
 
FLOREŠ s.r.o.
FLOREScz.cz - odstoupení
Dlouhá 300 (vstup z ul. K. Vystrčila)
76321 Slavičín
Tel.: 777 487 401
 
 
Výměna zboží
Pokud se zákazník rozhodne pro výměnu zboží, musí nepoškozené zboží, které je též bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět. Do balíku je nutné kromě zboží přiložit kopii faktury a průvodní dopis s popisem, za co si zboží přeje vyměnit.
 
Při výměně zboží účtujeme poštovné a balné 60 Kč, které je možné zaslat hotově společně se zbožím ke vrácení (výrazně v balíku označit). Tuto částku lze uhradit též bankovním převodem. Poslední možností je úhrada formou dobírky, kdy je částka navýšena o poplatek za doběrečné 40 Kč.
 
Zboží na výměnu zasílejte na níže uvedenou adresu.
 
FLOREŠ s.r.o.
FLOREScz.cz - výměna
Dlouhá 300 (vstup z ul. K. Vystrčila)
76321 Slavičín
Tel.: 777 487 401
 
 
Odpovědnost za vady
Odpovědnost na vady zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží a pokud není uvedeno jinak, je garantována 24 měsíců. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
 
Upozorňujeme zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 
U zboží prodávaného za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 
V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
- Reklamace z důvodu poškození při přepravě či neúplnosti dodávky
 
Doručovanou zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem a v případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztrhaný, atd.), sepište s dopravcem formulář o poškození zásilky. Na argumenty řidiče o špatném zajištění zásilky neberte zřetel a trvejte na sepsání daného formuláře.
 
Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím doručení a převzetí patrná, je kupující (příjemce zásilky) povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky na e-mailu info@florescz.cz.
 
- Pokyny k úspěšnému vyřízení reklamace
O vzniklé reklamaci nás vždy písemně informujte na e-mailu info@florescz.cz s uvedením čísla objednávky nebo kupního dokladu, názvu výrobku a popisu vady, abychom mohli zvážit nejvhodnější postup, o kterém Vás budeme následně informovat. Reklamované zboží po obdržení informací z naší strany posílejte zpět na níže uvedenou adresu s průvodním dopisem, aby bylo možné zásilku identifikovat.
 
FLOREŠ s.r.o.
FLOREScz.cz - reklamace
Dlouhá 300 (vstup z ul. K. Vystrčila)
76321 Slavičín
Tel.: 777 487 401
 
O způsobu a termínu odeslání nás informujte e-mailem na adrese info@florescz.cz, abychom si pohlídali doručení zásilky a balík se nikdy zbytečně netoulal. Balíky zaslané zpět na dobírku nepřebíráme. Zboží na reklamaci posílejte důkladně zabalené, aby se předešlo případnému poškození.
 
K reklamačnímu řízení bude přijato jen takové zboží, které bude řádně očištěno, aby v posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny a znečištění nebránilo posouzení reklamace či odstranění závady. Znečištěné zboží nebude přijato do reklamačního řízení a bude zákazníkovi vráceno zpět na jeho náklady. Náklady na vrácení formou dobírky jsou 129 Kč vč. DPH, při úhradě dopravného převodem předem pak 89 Kč vč. DPH.
 
Po obdržení zahájíme reklamační řízení. Lhůta pro vyřízení reklamace je maximálně 30 dnů od jejího uplatnění. Na základě posouzení Vás budeme obratem informovat o výsledku reklamačního řízení.
 
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
 
Ochrana osobních údajů
Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi pro úspěšné splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 
Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.
 
  
Řešení sporů 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Případné spory mezi FLOREŠ s.r.o. a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít všech možností pro řešení nastalé situace s FLOREŠ s.r.o. 
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 
 
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.
 
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 
Slavičín 1. 11. 2022